Govind Dev Ji Temple Jaipur Radha Krishan Photo by : Maheshwari Samaj Jaipur Shree Nath ji Nathdwara Maheshwari Tree, Maheshwari samaj Jaipur A sweet Baby boy in Lord Krishna Makeup Shri Nath ji By Maheshwari samaj, Jaipur at theMaheshwari.com

Sl. No. Khap Gotra Goddess Location
1 Ajmera Manans Nausar Mata Kaner Pushkar Valley
2 Asava Panchans Asavari Mata Jaisalmer, Didawana, Kiradu
3 Attal Gataumasya Sachhiyay Mata Ossia
4 Agiwal Chandrans Bhaisad mata Didwana, Khajedla
5 Aagsuad Kaschyap Jakhan Mata  
6 Baldua Valans Valans Laudrava, Bloch, Hingalaj, Fatehpur
7 Baaldi Lauras Garans Sati Mata Javadnagar
8

Boob Musayas

Bhadrakali Mata
Hanumangadh,
Lekhasan (Gujarat)
9 Bangad Chudans Sachhiyay Mata   Ossia
10 Bihani Balans Sachhiyay Mata Ossia
11 Bidada Gajans Pattaya Mata Didawana, Jayal
12 Baheti   Sandal Mata, Dhut Mata Ramgad, Kiralsariya
13 Bajaj Bhansali Gayal Mata Aasop, Parbatsar, Karmisar
14 Birla Balans Sachhiyay Mata Ossia
15 Bang Sodans Khandal Mata
Mundva
16 Bhandari Kaushik Naganechi Mata Nemadia, Paladi, Bikaner
17 Bhattad Bhattayans Chavanda Mata Sojat City, Chamunda, Jodhpur, Pushkar Valley, Didavan, Jayal
18 Bhutada Attalans Khiwanj Mata Pokharan, Nandval
19 Bhuradia Achitrans Daghvant Mata Kirna Saria
20 Bhansaali Bhansaali Chavanda Mata
Sojat City, Chamunda, Jodhpur, Pushkar Valley, Didawana, Jayal
21 Chandak Chandrans Ashapura Mata
Ossia, Petlaad, Ashani Fort, Nadol
22 Chowkhda Chandrans Jevan Mata Khasa Jodhpur
23 Chachani Sesans Daghvant Mata Kirna Saria
24 Chhaparwal Kaushik Bandhar Mata Tanagaon
25 Daad Amrans Bhadrakali Mata Hanumangadh, Lekhasan (Gujarat)
26 Daga Rajhans Sachhiyay Mata Ossia
27 Darak Haridrans Musa Mata  
28 Dargad Gowans Naganechi Mata
Nemadia, Paladi, Bikaner
29 Devpura Paras Pattaya Mata
Didawana, Jayal
30 Dhoot Fafdans Likasan Mata Likasan
31 Dhupad Sirses Falodhi Mata Medta Road, Ramganj
32 Gagrani Kaschyap Pattaya Mata Didawana, Jayal
33 Gattani Dhanans Chavanda Mata
Sojat City, Chamunda, Jodhpur, Pushkar Valley, Didawana, Jayal
34 Gadiya Gaurans Bandhar Mata Tanagaon
35 Gilada Gataumasya Dayal Mata Deru
36 Hurkat Visvant    
37 Heda Dhanans Falodhi Mata Medta Road, Ramganj
38 Innani Sasans Jasal Mata  
39 Jajoo Balansh Falodhi Mata Medta Road, Ramganj
40 Jakhetia Seelans Sisnay Mata Mandalgaon
41 Jhanwar Manmans Gayal Mata Aasop, Parbatsar, Karmisar
42 Karva Karwans Sachhiyay Mata Ossia
43 Kankani Gataumasya Aamal Mata
Mandesar, Riched
44 Kahalia Kagayans Likasan Mata Likasan
45 Kalantri Kaschyap Chavanda Mata Sojat City, Chamunda, Jodhpur, Pushkar Valley, Didawana, Jayal
46 Kasat Attlaans Sachhiyay Mata Ossia
47 Kacholiya Seelans Pattaya Mata Didwana, Jayal
48 Kalani Khalans Chavanda Mata Sojat City, Chamunda, Jodhpur, Pushkar Valley, Didawana, Jayal
49 Kabra Aachitransh Susmaad Mata Kuchera
50 Kalia Jhumrans Asavari Mata Jaisalmer, Didwana, Kiradu
51 Khawad Mugans Nausalya Mata
Dahadi, Ram Ganj, Didavana, Medta Road
52 Ladha Seelans Baakal Mata Ummednagar, Ossia , Bhilwada Nai Bhagad
53 Lahoti Kagans Chavanda Mata Sojat City, Chamunda, Jodhpur, Pushkar Valley, Didawana, Jayal
54 Lakhotia Fafdans Sachhiyay Mata Ossia
55 Lohia Chandras Shamal Mata Petaran Patti
56 Malooda Khalansi Sachhiyay Mata Ossia
57 Malpani Bhatyas Sangal Mata Bhadaria
58 Mandhania Jaislani Manudhani Mata Didwan
59 Mundhada Gowans Mundal Mata Mundiyad
60 Mandowara Vachans Dhaulesari Rui Mata Vahatu Village
61 Maniyar Kaushik Dayam Dayavant Mata Kirnasariya
62 Modani Sandans Chavanda Mata Sojat City, Chamunda, Jodhpur, Pushkar Valley, Didavan, Jayal
63 Mantri Kamlas Sachhiyay Mata Ossia
64 Navaal Nandans Navasan-sati Jakhan Mata  
65 Novlakha Gawans Pattaya Mata Didwana, Jayal
66 Nyati Nanased Chandsen  
67 Navandhar Bugdalimb Dharjal Mata Pokharan
68 Pallod Saadans Chavanda Mata Sojat City, Chamunda, Jodhpur, Pushkar Valley, Didavan, Jayal
69 Partani Kaschyap Sachhiyay Mata Ossia
70 Porwar Nanans Mathri Mata Hanumangad
71 Parwal Nanans Dayal Mata Kinvasar
72 Randad Kaschyap Sachhiyay Mata Ossia
73 Rathi Kapilans Sachhiyay Mata Ossia
74 Soni Dhumrans Sevlya Mata Osia, Bagot, Basti
75 Somani Liyans Bandhar Mata Tanagaon
76 Sodhani Sodhani Jhin Mata Aravali Hills
77 Sarda Thobdans Sachhiyay Mata Ossia
78 Sikchi Kaschyap Sachhiyay Mata Ossia
79 Tavari Kaschyap Chavanda Mata Sojat City, Chamunda, Jodhpur, Pushkar Valley, Didawana, Jayal
80 Toshniwal Kaushik Khunkhar Mata Toshni, Tivari
81 Totla Kapilansh Khunkhar Mata Toshni, Tivari
82 Tapadia Peeplan Ashapura Mata Ossia, Petlaad, Ashani Fort, Nadol